Công trình Trần Duy Hưng


Trần xuyên sáng kết hợp với tường xuyên sáng, thiết kế mới mẻ, hài hòa