Thử nghiệm độ bền trần căng, trần xuyên sáng Việt Đức