Trần căng, trần xuyên sáng Việt Đức phát trên Địa ốc 24h 15 01 2017 VTC1